Portál DOSGMAGAZIN.CZ  tu je především  pro vás, pejskaře. Nechce se ale stát anonymní diskuzní žumpou, plnou pomluv a arogance, proto se jeho uživatelé registrují a proto vás zároveň  prosíme o zachovávání základních pravidel slušnosti. Chovejme se tu k ostatním tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám.

Děkujeme,  vaše redakce

 

Základní pravidla

 • Publikování nebo další jakékoliv šíření obsahu serveru   je bez  předchozího výslovného písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
  • Veškerý obsah stránek serveru www.dogsmagazin.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření textů, fotografií ( i s citací a uvedením autora) nebo zdrojových kódů portálu www.dogsmagazin.cz je v jakékoli podobě bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálu zakázáno.
  • Provozovatel portálu www.dogsmagazin.cz nijak neručí za jakékoli škody způsobené užíváním stránek a informací v nich obsažených.
  • Za všechna data vložená uživatelem nese odpovědnost uživatel. Za data se považují veškeré vložené texty a materiály, fotografie a odkazy. Uživatel se současně zavazuje, že bude vkládat pouze data, kterých je autorem nebo vlastníkem autorských práv. Provozovatel serveru je připraven poskytnout autorům veškeré informace vedoucí k odhalení uživatele, který takto  případně vkládá odcizená data.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo nakládat s veškerými vloženými daty podle svého uvážení, například je upravovat nebo odstraňovat. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které podléhají příslušným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů – viz. kapitola Ochrana osobních údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit případně jakoukoli informaci vloženou uživatelem.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za chování uživatelů tohoto portálu.
  • Osobní údaje uživatelů serveru www.dogsmagazin.cz jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Pravidla pro nahrávání fotografií

 • V případě, že nahrajete na web jakékoli fotografie, prohlašujete tím, že máte právo dané fotografie distribuovat a veřejně užívat.
 • Prohlašujete zároveň, že nahráním fotografií neporušujete autorský zákon.
 • V případě, že nahrajete fotografie, ke kterým právo distribuce nemáte, vystavujete se tak možnému stíhání za porušení autorských práv.
 • DOGSMAGAZIN.CZ  nenese odpovědnost za chování uživatelů tohoto portálu.
 • Nahráním fotografií na portál DOGSMAGAZIN.CZ udělujte provozovateli právo tyto fotografie dále volně používat na tomto portálu. Platí jak pro fotografie v soutěžích, tak u fotografií na kartách psů a u uživatelských článků.
 • Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.

 

Pravidla pro diskuzi a přidávání komentářů k fotografiím

Komentáře jsou vaší vizitkou, zároveň i vizitkou našeho portálu a úrovně jeho uživatelů.

Administrátoři portálu DOGSMAGAZIN.CZ mají právo podle výše uvedených pravidel smazat jednotlivý příspěvek v diskuzi, téma diskuze nebo zamezit pokračování diskuze na dané téma.

Smazány budou zejména následující příspěvky:

 • vulgární nebo urážlivé příspěvky
 • rasistické příspěvky
 • příspěvky nesouvisející s tématem
 • spamy
 • nadměrné opakování příspěvků
 • komerční reklama

 

Pravidla pro vytváření profilů

 • Majitel profilu vložením fotografie potvrzuje, že vlastní autorská práva na její zveřejnění
 • Majitelem profilu může být buď osoba nebo jakýkoliv na psy zaměřený spolek, útulek, organizace, sdružení. Vytvoření takových profilů však podléhá schválení a autorizaci administrátora a provozovatel si vyhrazuje právo neschválit v určitých případech takové profily.
 • Karty psa musí mít všechny vyplněné údajevěrohodné, údaj o plemeni a datu narození musí být pravdivý a jméno psa musí být vždy v rámci profilu majitele neopakovatelné.

 

Co může být důvodem pro vymazání karty psa

 • Kradené fotografie, resp. Fotografie, kje kterým vlastní práva prokazatelně někdo jiný
 • Kradená identita psa (použití cizího psa bez svolení jeho majitele)
 • Použití zkopírovaných nebo opsaných textů
 • Reklama, i skrytá na jiné komerční projekty
 • Vulgární texty nebo fotografie

 

Co může být důvodem pro vymazání profilu uživatele (a zároveň všech karet jeho psů)

 • Opakované spamování nebo urážení ostatních uživatelů portálu
 • Vytváření dalších uživatelských účtů za účelem získávání vyššího bodového ohodnocení
 • Reklama nebo komerční prezentace.
 • Vulgární výrazy nebo fotografie.
 • Napadání ostatních uživatelů
 • Jakékoliv chování uznané administrátorem jako podezřeleé nebo jako podvodné
 • Opakované použití kradené fotografie
 • Opakované použité textů, jichž není uživatel autorem
 • Opakované vytváření falešných karet psa

 

Pravidla soutěží

 • Fotosoutěží a komerčních soutěží se může aktivně účastnit pouze registrovaný uživatel
 • Každý uživatel (rozumí se jeho profil) může ve fotosoutěži vložit  1 fotografii
 • Každý uživatel (rozumí se jeho profil) se může zúčastnit každé komerční soutěže pouze 1 tipováním
 • Získané body za účast a umístění v soutěžích podléhá konečnému posouzení administrátora portálu a není nárokové, tzn. závisí vždy na rozhodnutí administrátora

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Rubiq s.r.o. K UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK DOGSMAGAZIN.CZ

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti Rubiq s.r.o., IČ: 24669211 (dale jen “provozovatel”), a všech jejích zákazníků, a to zejména účastníků akcí a soutěží pořádaných Provozovatelem, registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek www.dogsmagazin.cz, a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany Provozovatele.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

1 Podmínky používání internetových stránek

Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek upravuje podmínky užívání internetových stránek, resp. softwarových aplikací umístěných na Internetu (dále jen „internetové stránky“), jejichž provozovatelem je Rubiq s.r.o..

Zákazník, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se těmito Všeobecnými podmínkami. Jakýmkoli dalším užitím internetových stránek poté, co se zákazník seznámil či měl možnost seznámit s Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje zákazník svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

Přístup na internetové stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních a jiných kontaktních údajů zákazníka. Pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části E. těchto Všeobecných podmínek.

Rubiq s.r.o. je držitelem majetkových autorských práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Zákazník prohlížením internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Rubiq s.r.o. a zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

2 Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

Provozovatel  neodpovídá za obsah jakýchkoli internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

3 Povinnosti zákazníka při užívání internetových stránek

Zákazník se zavazuje, že při užívání internetových stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Rubiq s.r.o. ani ostatních uživatelů.

Zákazník není oprávněn zejména:

 • zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;
 • porušovat zabezpečení internetových stránek;
 • bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;
 • využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
 • zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů;
 • pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
 • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem české republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
 • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.

V případě, že zákazník poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je Provozovatel oprávněn znemožnit mu přístup na internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

4 Souhlas s užitím příspěvků

Umístí-li zákazník Provozovatele na internetové stránky s souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje Provozovatel svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním a zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkáchwww.dogsmagazin.cz a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník Provozovateli svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v odst. 1.13. těchto Všeobecných podmínek.

Veškerá oprávnění dle článku 4 těchto Všeobecných podmínek uděluje zákazník Provozovatele bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu padesáti let a bez množstevního omezení.

Tím, že zákazník umístí své příspěvky na internetové stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Provozovatel prohlášení zákazníka za pravdivé považovala a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z internetových stránek odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi zákazníka dle odst. 1.11. těchto Všeobecných podmínek.

 

5 Inzerce

Sekce Inzerce slouží k prodeji a poptávce psů a všech dalších služeb s nimi spojených. Použitím informací, služeb a produktů této stránky souhlasíte s těmito podmínkami. Dojde-li k porušení těchto podmínek, provozoval si vyhrazuje právo na smazání všech příspěvků, zablokování účtu a zabránění využívání této služby.

Provozoval si vyhrazuje právo na zamítnutí vložení libovolného inzerátu, uzná-li, že jeho obsah je nevhodný. Stejně tak si provozovatel vyhrazuje právo změnit libovolný inzerát, uzná-li to za vhodné.

Uživatel nesmí zadávat informace, které jsou považovány za nepravdivé, neslušné a urážející. Uživatel se také nesmí vydávat za cizí osobu. Uživatel nesmí vkládat data, která by porušovala autorské právo, obchodní tajemství, či vlastnické právo. Uživatel nesmí vkládat duplicitní inzeráty.

Služba nenese odpovědnost za obsah informací zveřejněných na svých stránkách ze strany uživatelů. Odpovědnost za takový obsah nese výhradně osoba (uživatel), která obsah na stránky umístila. Služba nenese odpovědnost vyplývající z ujednání mezi uživateli. Služba není za žádných okolností odpovědná za hmotné či nehmotné škody a to včetně ušlého zisku, které uživatelům vzniknou používáním Služby, a to i tehdy, bylo-li pravděpodobnost takové škody oznámena, je-li škoda způsobena použitím služby, či nemožností službu použít, neautorizovaným přístupem k účtu.

Nahráním fotografií uživatel uděluje provozovateli právo použít, reprodukovat, modifikovat, použít v reklamních kampaních a k jiným účelům v jakémkoli médiu tyto fotky.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek www.dogsmagazin.cz. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel, ten je oprávněn Všeobecné podmínky měnit kdykoliv. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude produkty a služby Provozovatele nadále používat.

Datum vydání: 1.9.2022

Rubiq s.r.o.