TZ k návrhu Nového občanského zákoníku. V současné době vzniká právní norma – nový Občanský zákoník, jejíž některá ustanovení jsou natolik problematická, že zhorší situaci zvířat. Nadace na ochranu zvířat legislativní návrh nového Občanského zákoníku připomínkovala již v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Vzhledem k tomu, že připomínky Nadace nebyly v připomínkovém řízení akceptovány, podala Nadace v rámci schvalovacího procesu pozměňovací návrhy, které zároveň rozeslala všem poslancům a senátorům. Do pozměňovacích návrhů zahrnula Nadace mimo jiné také velice dobře zpracované a hodnotné připomínky k návrhu nového OZ, které jsou součástí přílohy Petice občanského sdružení SOS – Zvířata v nouzi o. s.

Připomínky k návrhu OZ, které vypracovala Nadace a další ochranářské organizace jako již zmiňované občanské sdružení SOZ – Zvířata v nouzi o. s., považujeme za velmi závažné! Některá navrhovaná ustanovení OZ jsou vysloveně v neprospěch zvířat. Upozorňujeme zejména na ustanovení v návrhu OZ – Živé zvíře není věc, které zásadním způsobem mění postavení zvířat. Problematické není toto konkrétní ustanovení, ale ustanovení navazující, díky nimž, zjednodušeně řečeno, není zachována povinnost obce / města postarat se o nalezenou věc (zvíře). Podle stávající právní úpravy, v níž zvíře spadá do režimu věci (Zvíře je věc), je povinností města / obce postarat se o nalezenou věc (tudíž i zvíře). Návrh nového OZ bohužel výslovně neřeší povinnost obce / města postarat se o nalezené zvíře, zajistit jeho umístění do náhradní péče (útulku nebo jiného zařízení) a na tuto péči a další náklady spojené s péčí o nalezené / opuštěné zvíře finančně přispívat. Jestliže zákon nebude ukládat obcím / městům povinnost postarat se o nalezené zvíře, lze předpokládat, že řada z nich přestane zajišťovat péči o toulavá, zaběhnutá a opuštěná domácí zvířata.

Domníváme se, že přijetí návrhu OZ ve stávající úpravě povede k tomu, že útulky a další zařízení pro opuštěná domácí zvířata nebudou – bez finanční pomoci obcí / měst – schopny z vlastních prostředků zabezpečit péči o zvířata. Předpokládáme, že dojde k ukončení nebo omezení činnosti některých útulků v České republice. Pokud obce / města nebudou zajišťovat péči o nalezená a opuštěná domácí zvířata, budou se v jejich ulicích a na veřejných prostranstvích volně pohybovat bezprizorní psi a kočky. Obce budou muset tuto situaci samozřejmě řešit. Obáváme se, že některé z nich by mohly využít ustanovení Zákona na ochranu zvířat proti týrání (respektive výkladu tohoto ustanovení), které stanovuje důvody pro usmrcení zdravých zvířat, mezi nimiž je důvodem k usmrcení tzv. regulace populace (v tomto případě toulavých zvířat). V takovém případě by mohly obce přistoupit ke krajnímu, radikálnímu a pro nás naprosto nepřijatelnému řešení – tj. k odchytu a následnému utrácení / usmrcování zvířat.

Je zvíře věc?

Co všechno máte doma jako majetek? Televizi, ledničku, mikrovlnku, počítač, klec s papouškem, psa. Je všechno to samé a vztahují se na to stejné zákony a paragrafy? Ano i ne. Psa, stejně jako televizi, můžete koupit a prodat, může být součástí exekuce nebo dědického řízení. Ale jaksi už nemůžete psa při odjezdu na dovolenou jen vytáhnout ze zásuvky a po příjezdu na něm utřít prach a zase ho začít používat.

Strohá řeč paragrafů

Zacházení se zvířaty a péči o ně řeší v současné době především Zákon na ochranu zvířat a Veterinární zákon, kromě toho také Plemenářský zákon, Zákon o myslivosti a paragrafy týkající se zvířat se objevují také v dalších zákonech a vyhláškách. Například v Trestním zákoně je jako trestný čin definováno týrání zvířat a jsou tam za takový prohřešek stanoveny sankce (za určitých okolností může pachatel jít až na tři roky do vězení).

V současné době probíhá široká diskuse o návrhu nového Občanského zákoníku (OZ), ve kterém bylo dosud zvíře bráno jako věc a vztahovaly se na něj paragrafy řešící majetkoprávní vztahy. To se ale v rámci rozsáhlého návrhu nového Občanského zákoníku mění. Sice je učiněno názorům milovníků a ochránců zvířat zadost a v paragrafu 487 návrhu nového OZ je stanoveno, že zvíře není věc, konkrétně takto: „Živé zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze živého tvora.“.

To je sice moc hezké, ale naši zákonodárci nějak zapomněli na to, že je třeba toto ustanovení ošetřit i v dalších paragrafech tohoto velkého zákoníku, který čítá téměř 600 stran a více než 3000 paragrafů. A to ošetřit tak, aby situace zvířat byla jasně a jednoznačně stanovená a nedocházelo k tomu, že si například problémy s bezprizornými zvířaty budou přehazovat jednotlivé instituce jako horký brambor. Pokud by prošlo znění OZ v navrhované podobě, může se snadno stát, že místo aby se situace zvířat zlepšila, paradoxně to naopak může zvířatům uškodit. Jeden z mnoha příkladů: obec má povinnost postarat se o všechny ztracené a bezprizorné věci (tudíž i o zvířata), které se najdou v jejím regionu, a to po dobu půl roku. Pokud nebude jasně stanoveno, že se tato povinnost vztahuje také na živá zvířata v zájmovém chovu (zejména psy a kočky) a jakým způsobem to mají obce zajistit, většina obcí se této povinnosti s největší radostí bude snažit zbavit. Rozpočty obcí jsou omezené, a jestliže se dá někde ušetřit, může být jasné, že se obce ušetřit pokusí. A to jen jedna z nejasností a nelogičností, které návrh nového Občanského zákoníku ve vztahu ke zvířatům přináší. Další problémy se mohou týkat sousedských vztahů, dědictví apod.

Co s tím?

Nadace na ochranu zvířat v mezirezortním připomínkovém řízení podala k návrhu novely celkem 11 konkrétních připomínek, bohužel většina nebyla akceptována. Velice dobré a hodnotné připomínky podalo občanské sdružení SOS – Zvířata v nouzi o. s., které vypracovalo již v roce 2009 velmi důležitou petici se zásadními požadavky na návrh nového Občanského zákoníku. Petice je sice již ukončena, ale určitě by stálo za to, kdyby všichni, kterým na postavení zvířat v České republice záleží, si všechny připomínky k občanskému zákoníku uvedené v příloze této petice prostudovali a s jejími požadavky se obrátili na své poslance. Najdete je například na internetových stránkách www.pesvnouzi.cz (viz PŘÍLOHA Č. 1 k Petici za změnu legislativy týkající se změny postavení zvířat v právním řádu ČR z věcí na živé tvory).

Chcete-li si prostudovat připomínky, které k návrhu nového Občanského zákoníku podala Nadace na ochranu zvířat, můžete si o ně napsat na e-mail nadace@ochranazvirat.cz nebo si je stáhnout přímo na našich internetových stránkách www.ochranazvirat.cz.

Máme nejvyšší čas, pokud s tím něco neuděláme, může být velký problém.

Podpořte, prosím, připomínky k návrhu nového Občanského zákoníku, které předložila Nadace na ochranu zvířat a další ochranářské organizace jako občanské sdružení SOS – Zvířata v nouzi o. s. Předem Vám děkujeme!