Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od partnerů a sponzorů a benefičních akcí. Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří:

– spolupráce se speciálními školami pro zrakově postižené děti

– zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center

– zvýšení dostupnosti speciálních nástrojů a pomůcek

– spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem

– rozvoj prevence zrakových onemocnění a výzkum a aplikace nových léčebných metod

Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o. Nadace, jejímž cílem je „přinášet světlodětem do života“, je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chceme darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce – dětem se zrakovým postižením.

Jindřich Lukavský, jehož dcera Leontinka se narodila s oční vadou, říká: „Věřím, že světlo patří k životu a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem…“

Psí oči
Jednou z možností, jak dětem pomoci je projekt Psí oči. Jedná se o společný projekt Nadace Leontinka s Českou pojišťovnou s celorepublikovou působností, zahájený v roce 2008. Nadace Leontinka od počátku usiluje o to, aby finance i hmotná pomoc směřovaly ke konkrétním lidem. To platí i v případě projektu Psí oči, který spočívá v hrazení koupě a výcviku psích pomocníků pro vybrané handicapované děti. Výše nákladů na pořízení a výcvik asistenčního psa je poměrně vysoká: výcvik jednoho psa trvá více než 500 dní a cena výcviku se pohybuje mezi 170 000 a 200 000 korunami. Od svého vzniku pomohl projekt financovat např. pořízení a výcvik čtyřnohých asistentů určených dětem, které prodělaly mozkovou obrnu, trpí spastickou kvadruplézou, myopatií, těžkým svalovým postižením nebo kombinovaným handicapem, dále pak třeba i vodicích psů pro děti nevidomé či psích pomocníků zaměřených na canisterapii.

Nadace Leontinka získává potřebné prostředky především prostřednictvím darů od svých partnerů a sponzorů nebo pořádáním benefičních akcí. Ve své další činnosti se soustředí kupříkladu na spolupráci se speciálními školami pro zrakově postižené děti a specializovanými klinikami či nemocnicemi, kterým zajišťuje potřebné vybavení. Snaží se přispívat k dostupnosti speciálních nástrojů, technologií či léčebných programů nebo pomáhat s rozvíjením prevence zrakových onemocnění, stejně jako i s výzkumem a aplikací nových léčebných metod.

Jednou z osvětových akcí, které se „Leontinka“ zúčastňuje je i Bambiriáda, kde předvádí pomůcky pro nevidomé formou her. Spolu s dobrovolníky si mohou děti procházet vyznačenou trať s bílou hůlkou, mohou se seznámit s výcvikem vodícího pejska, po hmatu poznat tvary, obrázky, seznámit se s braillovým písmem.

Společnou akcí byl pilotní projektMathilda junior camp, kde mladí lidé byli seznámeni s prací dalších spolupracujících organizací jako např. Tyfloservis, Středisko výcviku vodících psů atd. Jednalo se o zážitkový pobytový týden pro mladé lidi s těžkým zrakovým postižením, naplněný sportovními a outdoorovými aktivitami.

Jak můžete pomoci?

Nejjednodušší je odeslání DMS.Posláním finanční částky na některý z našich účtů, přispěním do veřejné sbírky (zahájení 2010, ukončení v r. 2013), zasíláním příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů.

Více informací najdete na: www.nadaceleontinka.cz