Vizitkou solidního chovatele je kupní smlouva obsahující nejen základní informace o prodávaném štěněti, ale i jistá opatření, kterými si vás chovatel zaváže k tomu, abyste s jeho štěňátkem dále neobchodovali či ho jakkoli netýrali.

CO MUSÍ SMLOUVA OBSAHOVAT:

K tomu, aby mohla být podle všech legislativních náležitostí uzavřena, musí obsahovat:

  • jasné vymezení smluvních stran
  • označení štěněte coby předmětu smlouvy (jeho jméno vč. názvu chovatelské stanice, pohlaví
  • datum narození
  • tetovací číslo nebo čipový kód
  • cenu
  • popř. další ujednání (podmínky prodeje, prohlášení chovatele apod.)

Smlouva musí být vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář. Platnost je stvrzena podpisem obou stran.
Smlouva by měla fungovat jako vzájemná dohoda, takže v případě, že s nějakým článkem ve smlouvě nesouhlasíte a společně se nedohodnete na jeho odstranění či pozměnění, takovou smlouvu určitě nepodepisujte.

Před podepsáním smlouvy si štěně důkladně prohlédněte. Podle občanského zákoníku má každý nový majitel psa právo na šestitýdenní záruku, kterou může uplatnit na zatajené vady. Chovatel vás o nich neinformoval, a vy nebo veterinární lékař jste je zjistili až po příjezdu domů.